Algemene voorwaarden We Like Living Productions

Versie: 15 augustus 2022

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1. We Like Living Productions: de eenmanszaak van Merel Lamboo, tevens handelend onder de naam Clubhuis voor Multimensen en Merel Lamboo, gevestigd te Waardakker 6A te Breda, onder KvK-nummer 64785210. Ook wel: “Ondernemer”.

2. Klant: iedere (rechts)persoon die een dienst afneemt bij We Like Living Productions.

3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Partijen: We Like Living Productions en Klant.

6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

7. Dag: kalenderdag.

8. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of We Like Living Productions in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik, gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden van duurzame gegevensdragers zijn: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

10. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de We Like Living Productions en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat We Like Living Productions en Klant gelijktijdig persoonlijk bij elkaar zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

11. Opdracht: een opdracht van Klant tot het verlenen van een of meerdere diensten door We Like Living Productions.

12. Overeenkomst: overeenkomst op afstand, overeenkomst van opdracht of een andere overeenkomst waarbij We Like Living Productions als Ondernemer optreedt tegenover Klant.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij We Like Living Productions optreedt als Ondernemer. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. Wanneer lid 2 van dit artikel niet mogelijk is, dan zal We Like Living Productions voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar van deze Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen. Op verzoek zal We Like Living Productions deze Algemene Voorwaarden (digitaal) toezenden.

3. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, en dit niet in strijd is met het recht.

4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3. Aanbod & offertes

1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of een offerte binden We Like Living Productions niet.

3. Het aanbod of een offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders is vermeld of anders is overeengekomen.

4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

5. Opdrachten en overeenkomsten worden schriftelijk door de We Like Living Productions bevestigd. Wanneer Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat We Like Living Productions begint met de uitvoering, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden We Like Living Productions pas nadat deze schriftelijk door de We Like Living Productions zijn bevestigd.

4. De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

2. We Like Living Productions stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan is Consument gerechtigd de overeenkomst ontbinden.

3. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5. Prijzen

1. Alle prijzen die We Like Living Productions hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals reiskosten. Uitzonderingen zijn als dit uitdrukkelijk anders is vermeld, als dit anders is overeengekomen of als Klant de hoedanigheid heeft van een Zakelijke klant.

2. Alle prijzen die We Like Living Productions op haar website heeft vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan zij altijd wijzigen. We Like Living Productions verandert haar prijzen niet wanneer de overeenkomst al gesloten is.

3. We Like Living Productions mag na totstandkoming van de overeenkomst haar prijzen verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

4. Indien Klant extra diensten wenst buiten het overeengekomen aanbod of de offerte, dan rekent We Like Living Productions een meerprijs. Deze meerprijs wordt vooraf aan Klant gecommuniceerd.

6. Betaling

1. Betaling verloopt via automatische incasso of dient na factuurdatum gedaan te worden binnen de termijn vermeld op de factuur.

2. De vergoeding die We Like Living Productions aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel, bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor We Like Living Productions.

3. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij driemaal door We Like Living Productions in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag We Like Living Productions de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant tegenover We Like Living Productions onmiddellijk opeisbaar en mag We Like Living Productions haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Uitvoering van de overeenkomst

1. We Like Living Productions voert de overeenkomst uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

2. We Like Living Productions heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

3. Niet-actieve deelname van Klant bij de overeenkomst geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

8. Clubhuis voor Multimensen

1. We Like Living Productions geeft, nadat de overeenkomst is gesloten, direct toegang aan Klant tot de digitale omgeving van Clubhuis voor Multimensen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

2. Het Clubhuis voor Multimensen moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

3. Klant kan zich niet beroepen op dat het Clubhuis voor Multimensen niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

4. In geval dat het Clubhuis voor Multimensen niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Consument alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor We Like Living Productions. Consument dient We Like Living Productions eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.

5. Consument heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor We Like Living Productions onevenredige kosten met zich brengt.

6. In geval dat het Clubhuis voor Multimensen niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Consument, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. In geval dat het Clubhuis voor Multimensen niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Consument alleen het recht de overeenkomst te ontbinden, of de prijs door We Like Living Productions te laten verminderen, in de volgende gevallen:

a. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in lid 5 is onmogelijk of onevenredig;

b. We Like Living Productions komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Consument nadat Consument We Like Living Productions in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in lid 4;

c. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van We Like Living Productions om het Clubhuis voor Multimensen te laten beantwoorden aan de overeenkomst;

d. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;

e. We Like Living Productions heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij het Clubhuis voor Multimensen niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Consument aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.

8. Consument dient schriftelijk aan te geven dat hij de overeenkomst met We Like Living Productions wil ontbinden.

9. Consument kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

10. Indien Consument de overeenkomst ontbindt of We Like Living Productions haar prijs dient te verminderen omdat het Clubhuis voor Multimensen niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt We Like Living Productions Consument alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop We Like Living Productions in kennis is gesteld van de beslissing van Consument om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

11. Na de ontbinding van de overeenkomst ziet Consument af van het gebruik van het Clubhuis voor Multimensen.

9. Mastermind sessies (Merel Lamboo)

1. Zowel losse 1-op-1 mastermind sessies als 1-op-1 mastermind sessies uit het mastermind traject van (handelsnaam) Merel Lamboo kunnen verplaatst worden.

2. In geval dat Klant een mastermind traject volgt, dan kan Klant een 1-op-1 mastermind sessie tot maximaal 6 maanden na afloop van het traject verplaatsen.

3. In geval dat Klant een losse 1-op-1 master mind sessie wil verplaatsen, dan kan dit maximaal tot drie maanden na de originele afspraak.

4. Indien Klant de termijn uit lid 2 of lid 3 van dit artikel overschrijdt, dan heeft Klant geen recht meer op deze sessie.

5. In geval dat Klant verhinderd is voor een losse 1-op-1 mastermind sessie, dan heeft hij geen recht op restitutie.

10. Herroepingsrecht

1. Consumenten zijn gerechtigd de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.

2. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan We Like Living Productions.

4. We Like Living Productions stuurt na melding van herroeping de Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

5. We Like Living Productions vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt.

6. We Like Living Productions maakt voor betalingen bedoeld in lid 5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

7. We Like Living Productions is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door We Like Living Productions aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling heeft gekozen.

8. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

9. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij We Like Living Productions de Opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst, deze dienst al heeft plaatsgevonden, deze dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra We Like Living Productions zou aanvangen met de dienst.

10. Het herroepingsrecht is volledig uitgesloten voor Zakelijke klanten.

11. Intellectueel eigendomsrecht

1. We Like Living Productions behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

2. Klant mag nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Like Living Productions de door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken van We Like Living Productions verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier ter kennis van derden brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

12. Overmacht

1. We Like Living Productions is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

3. We Like Living Productions brengt Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

4. In geval van overmacht aan de zijde van We Like Living Productions, zoekt We Like Living Productions samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

5. Klant brengt We Like Living Productions zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant.

6. In geval van overmacht is We Like Living Productions niet tot vergoeding van schade gehouden.

7. In geval van overmacht heeft Zakelijke klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

8. In geval van overmacht heeft Zakelijke klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13. Beëindiging van de overeenkomst

1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, indien gewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. In geval dat Klant een membership heeft bij Clubhuis voor Multimensen, dan geldt er een opzegtermijn van één maand.

2. Partijen kunnen de overeenkomst alleen beëindigen door ontbinding indien deze Algemene Voorwaarden en het recht daar de mogelijkheid voor bieden.

3. Indien een van Partijen de overeenkomst ontbindt, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen dezep restaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

4. We Like Living Productions behoudt in geval van opzegging en ontbinding aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien Klant in termijnen betaalt, dan behoudt We Like Living Productions aanspraak op de betaling van de termijn waarin wordt opgezegd, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien Klant de hoedanigheid heeft van Zakelijke Klant, dan heeft hij geen recht op restitutie van al hetgeen dat hij al heeft voldaan, ook indien hij vooruit heeft betaald.

6. We Like Living Productions is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met een Zakelijke Klant door opzegging of ontbinding beëindigt.

14. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

1. We Like Living Productions is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst tussen Partijen, en deze schade aan We Like Living Productions is toe te rekenen.

2. We Like Living Productions is niet aansprakelijk voor de inhoud van cursussen, workshops, en dergelijke, van derden die zij inschakelt om deze te geven.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

15. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke Klanten

1. Artikel 14 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.

2. Indien We Like Living Productions aansprakelijk is voor schade, dan is zij ten opzichte van Zakelijke klanten slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

3. We Like Living Productions is ten opzichte van Zakelijke Klanten niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Zakelijke Klant vrijwaart We Like Living Productions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

5. Indien We Like Living Productions aansprakelijk is ten opzichte van Zakelijke Klant, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16. Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen We Like Living Productions en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. We Like Living Productions is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ondernemer zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.